Serwisy Medforum

Edukacja Farmaceutyczna regualmin

Regulamin serwisu EdukacjaFarmaceutyczna.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również zasady prowadzenia kształcenia techników oraz magistrów farmacji oraz korzystania z informacji i usług dostępnych na stronach www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu szkoleniowego dla techników oraz magistrów farmacji i programu edukacyjnego EdukacjaFarmaceutyczna.pl dostępnego na stronie internetowej www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70, kod pocztowy 40-584, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000269937 o kapitale zakładowym 50 000 złotych, NIP: 6342620358, REGON: 240518656 zwana dalej „Medforum".
 3. Pojęcia i nazwy występujące w niniejszym regulaminie:
  • portale Medforum: portale administrowane przez firmę Medforum. Szczegóły na stronie http://www.medforum.com.pl/#section-9
  • serwis konferencyjne (np.: Pediatria2014.medforum.pl, Psychiatria2013.medforum.pl i inne)
  • użytkownik: lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu, który założył konto użytkownika o profilu farmaceuta w portalu Medforum.
  • użytkownik: farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, który założył konto użytkownika o profilu farmaceuta w portalu Medforum.
  • egzamin: dotyczy egzaminów, do których podchodzą lekarze w trakcie kształcenia, obejmuje w szczególności: państwowy egzamin specjalistyczny (PES), lekarski/lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy (LEP/LDEP) oraz lekarski/lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy (LEK/LDEK)
  • program edukacyjny: zwany również szkoleniem lub testem, umieszczony na stronie internetowej www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl jest przeznaczony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Program edukacyjny zawiera zestaw pytań testowych, może też zawierać materiały szkoleniowe, np.: artykuły, prezentacje lub materiał multimedialny.

2. Program edukacyjny – szkolenia z punktami edukacyjnymi izb lekarskich

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie edukacyjnym, o którym mowa wcześniej jest zarejestrowanie się, tj. stworzenie własnego konta użytkownika oraz zalogowanie się w serwisie szkoleniowym znajdującym się pod adresem www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl.
 2. Programy edukacyjne, w wyniku których użytkownik otrzymuje punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego, posiadają akredytację odpowiedniego kolegium specjalistów (towarzystw naukowych) i podlegają akceptacji Naczelnej Rady Lekarskiej lub odpowiedniej Izby czy też wydziału farmacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy.
 3. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o których mowa w punkcie 1.5, za udział w programie edukacyjnym użytkownik może otrzymać 100 punktów edukacyjnych na minimum 200 punktów, które są wymagane w okresie rozliczeniowym obejmującym 4 lata.
 4. Użytkownik programu edukacyjnego ma dostęp do informacji dotyczącej ilości zgromadzonych przez niego punktów poprzez swoje konto w serwisie szkoleniowym www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl.
 5. Użytkownik, który zgromadził punkty edukacyjne, może w dowolnym momencie samodzielnie wygenerować w postaci pliku PDF certyfikat potwierdzający zdobycie odpowiedniej liczby punktów.

3. Przebieg programu edukacyjnego z punktami edukacyjnymi

 1. W niektórych szkoleniach lub zestawach pytań testowych oprócz logowania w serwisie, dodatkowo wymagane jest wprowadzenie kodu aktywującego, który Użytkownik otrzymuje od Medforum lub innego podmiotu współpracującego.
 2. Punkty edukacyjne przyznawane są jedynie za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w szkoleniach lub zestawach pytań testowych przy których zamieszczona jest informacja o tym iż można otrzymać takowe punkty. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi w testach niepunktowanych, Medforum nie przyznaje punktów edukacyjnych a jedynie DokPunkty o których mowa w dalszej części regulaminu.
 3. Korzystanie ze szkoleń, w wyniku których użytkownik otrzymuje punkty edukacyjne możliwe jest po zalogowaniu się do serwisu.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z programów edukacyjnych poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania testowe. Każdorazowo należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w zestawie testowym.
 5. Zestawy testowe mogą zawierać minimum 2 pytania, a do każdego pytania dołączone są 2 lub więcej wariantów odpowiedzi. Odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie punktowane Użytkownik otrzymuje 0,2 punktu edukacyjnego.
 6. Użytkownik może wziąć udział tylko jeden raz w teście punktowanym. Z testów niepunktowanych użytkownicy mogą korzystać wielokrotnie.
 7. Informację o liczbie uzyskanych punktów, Użytkownik znajdzie w swoim profilu, do którego dostęp jest możliwy poprzez wprowadzanie prawidłowego loginu i hasła.
 8. Wzięcie udziału w programie edukacyjnym jest indywidualnie udokumentowane w formie elektronicznej w profilu Użytkownika.
 9. Wszystkie materiały dostępne w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl chronione są prawem autorskim.
 10. Medforum w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl dopuszcza możliwość publikowania treści oraz materiałów mających charakter reklamowy i promocyjny, z zastrzeżeniem wyraźnego ich oznaczenia.

4. Testy edukacyjne przygotowujące do egzaminów

 1. Testy edukacyjne w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl dzielą się na:
  1. punktowane (użytkownik otrzymuje punkty edukacyjne)
  2. niepunktowane (użytkownik nie otrzymuje punktów edukacyjnych)
  3. wymagające logowania w serwisie
  4. nie wymagające logowania w serwisie
 2. Korzystanie z testów edukacyjnych przygotowujące do egzaminów jest możliwe jest po zalogowaniu się do serwisu z wyjątkiem testów oznaczonych jako dostępne bez logowania.
 3. Testy edukacyjne dostępne w serwisie EdukacjaFarmaceutyczna.pl powstały w większości w oparciu o pytania dodane przez Użytkowników serwisu. Każde pytanie powinno zawierać wpis bibliograficzny, który składa się przynajmniej z: pierwszej litery imienia autora i jego nazwiska, tytułu utworu (artykułu, podręcznika, czasopisma), wydawnictwa, roku wydania i zakresu stron.

5. Materiały tworzone przez Użytkowników (np. dodawanie pytań testowych)

 1. Użytkownik zarejestrowany w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl ma możliwość zamieszczania elektronicznych materiałów i treści które sam opracował (np.: pytania testowe, wypowiedzi, komentarze, ankiety, artykuły, wiadomości, porady itp.). Użytkownik oświadcza, że materiały i treści te mają charakter samodzielny, nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych materiałów. Użytkownik nadto oświadcza, że te materiały i treści nie naruszają autorskich praw osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu stworzenia oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 2. Użytkownik publikujący swoje materiały, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Medforum do:
  1. zapisywania i publikowanych materiałów w pamięci komputera.
  2. obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu internetowego.
  3. publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika materiałów w sieci Internet, a także poza nią w innym mediach.
  4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań.
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie.
  6. rozpowszechniania materiałów na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej.
  7. umieszczania materiałów w bazach danych Medforum.
 3. Autorskie prawa majątkowe do materiałów, w tym materiałów reklamowych, stworzonych przez Użytkownika pozostają po jego stronie. Medforum zostaje niniejszym udzielone nieodpłatne, nieograniczone w czasie, wyłączne upoważnienie do korzystania z materiałów stworzonych przez Użytkownika (licencja) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich nośnikach danych, a także wprowadzania materiałów do pamięci komputerów, jak i wprowadzanie do korzystania w sieci Internet, w tym serwisach internetowych Medforum,
  2. w zakresie obrotu oryginałami ww. materiałów albo ich egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w punkcie b) powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet. Powyższe obejmuje także użyczanie lub dzierżawa egzemplarza materiału.
 4. Upoważnienie do rozpowszechniania materiałów następuje bez ograniczeń terytorialnych, na co Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę.
 5. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę aby Medforum wprowadzał według swego uznania zmiany do materiałów, nośników materialnych, na których materiały zostały wykonane.
 6. Treści powinny być dodawane na podstawie książek i artykułów medycznych z podaniem ich autora/ów, tytułu, nazwy książki/czasopisma oraz wydawcy (z rokiem wydania, numerem volumenu ze stronami włącznie, a w przypadku wydań on-line strony internetowej).
  Przykłady prawidłowo opisanych źródeł treści:
  a)     B. Chang et all. Epilepsy N Engl J Med 2003; 349:1257-1266 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra022308
  b)     Neurologia Kompendium pod redakcją prof. Kozubskiego Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014 str 176-177
  c)     Interna Szczeklika MAŁY podręcznik 2014/2015. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna [wersja online] http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.9.1.
  Serwisy medyczne mogą stanowić jedynie dla autorów inspiracje, a treści dodawane wyłącznie na podstawie nich nie będą akceptowane. Użytkownik powinien podawać najbardziej aktualne źródła przy dodawaniu materiałów w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl.

6. DokPunkty

 1. DokPunkty są odzwierciedleniem aktywności Użytkownika w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl.
 2. DokPunkty można zdobyć za:
  1. uzyskanie pozytywnej oceny na forum (wartościowa wypowiedź)
  2. dodanie treści (pytania testowego, wiadomości, porady, artykułu), która zostanie opublikowana w serwisie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl
  3. zdobycie punków edukacyjnych
  4. prawidłowe odpowiedzi na pytania w testach bez punktów edukacyjnych
  5. polecenie konta użytkownika innemu farmaceucie
  6. dodania avatara (ikony użytkownika)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania DokPunktów przez Medforum dostępne są na stronie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl/ranking

7. Ranking

 1. Ranking tworzony jest w oparciu o liczbę zdobytych DokPunktów przez Użytkowników.
 2. Ranking prezentuje najbardziej aktywnych Użytkowników serwisu www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl w danym miesiącu kalendarzowym.
 3. Użytkownicy, którzy zajmą w danym miesiącu kalendarzowym w Rankingu miejsca od 1-5 otrzymują nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest zdobycie minimum 10 punktów w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Użytkownicy mogą zdobywać DokPunkty do ostatniego dnia miesiąca, do godziny 23:59.
  Akceptacja niektórych aktywności może nastąpić w następnych dniach kolejnego miesiąca ze względu na dużą aktywność użytkowników. Wyniki rankingu mogą się zatem jeszcze zmienić.
  Ostatecznie ranking rozliczany jest w pierwszych 7 dniach kolejnego miesiąca przez redakcję serwisu.
  Wyniki rankingu za konkretny miesiąc są podawane przez redakcję serwisu użytkownikom od miejsca 1 do 5 drogą mailową.
  Wiadomość od redakcji należy traktować jako ostateczne rozliczenie rankingu. Wysłana zostanie do 12-go każdego miesiąca.
 5. Jeżeli w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie będzie można nawiązać kontaktu z Użytkownikiem, który powinien otrzymać daną nagrodę, nastąpi przekazanie nagrody na rzecz Medforum.
 6. Nagrody rzeczowe nie mogą być wymieniane na ekwiwalent finansowy.
 7. Szczegóły dotyczące przyznawania nagród dostępne są na stronie www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl/ranking.

8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik serwisu www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jak również innych danych zebranych przez Medforum (adresy e-mail) w celach marketingowych.
 2. Użytkownik serwisu www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl wyraża zgodę na przekazywanie przez Medforum, podmiotom trzecim do celów marketingowych, danych otrzymanych po ukończeniu szkolenia (testu), które obejmują: numer prawa wykonywania zawodu oraz odpowiedzi na pytania testowe.
 3. W zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) każdej osobie, która przekazała swoje dane lub zapisała się do Newslettera Medforum zapewnia ich właściwą ochronę. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 4. Medforum przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zakresem udzielonym przez Użytkownika serwisu www.EdukacjaFarmaceutyczna.pl oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).